Ogólna ocena
nastrojów i kondycji MŚP

Sprawdź

Produkcja i dostawa

Sprawdź

Kondycja finansowa

Sprawdź

Zatrudnienie

Sprawdź

Pomoc rządu

Sprawdź

Nastroje MŚP

W czerwcu 2020: zamknęło lub zawiesiło działalność

22 216

W czerwcu 2020: rozpoczęło lub odwiesiło działalność

50 108


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.