Próba badawcza

Cykl badań zrealizowany na próbie przedsiębiorców reprezentatywnej ze względu na region (NUTS) oraz wielkość zatrudnienia (3 przedziały: 3-9 zatrudnionych, 10-49, 50-249). Dodatkowo typ prowadzonej działalności: 4 grupy – produkcja, handel, usługi, budownictwo. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą ankiety internetowej CAWI oraz wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. 1 edycja zrealizowana na próbie N=357 w okresie 16-31.04.2020 r. 2 edycja zrealizowana na próbie N=301 w okresie 21-29.05.2020. 3 edycja zrealizowana na próbie N=305 w okresie 17-24.06.2020. Badanie zrealizowane przez Imas International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów (KRD).


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.