Produkcja i dostawa

Pandemia wciąż odciska piętno na działalności polskich przedsiębiorstw. Jej negatywny wpływ na funkcjonowanie biznesu deklaruje obecnie ponad 80% firm. Widać jednak, że sytuacja zaczęła się poprawiać. W czerwcu, w porównaniu z poprzednim miesiącem, liczba firm, które deklarują odporność na wpływ wirusa wzrosła prawie dwukrotnie. Obecnie to niemal 20% firm.
Dla zdecydowanej większości firm największym problemem spowodowanym epidemią jest obecnie ograniczenie produkcji, sprzedaży i możliwości świadczenia podstawowych usług. Skarży się na to prawie 70% przedsiębiorców. Z kolei mniej firm niż wcześniej zmuszonych jest do całkowitego zawieszenia swojej działalności. Problem ten dotyczy obecnie 11,5% firm.
Spada liczba firm, które skarżą się na wynikające z epidemii utrudnienia w dostawach materiałów lub produktów ze strony partnerów. Aktualnie z takimi problemami zmaga się co trzeci przedsiębiorca. W maju dotyczyło to ponad 40% firm.

Nastroje wśród przedsiębiorców poprawiają się. Obecnie aż 70% z nich patrzy w przyszłość z optymizmem i nie spodziewa się w najbliższych miesiącach problemów ze strony partnerów z dostawami materiałów i usług. Podobne odczucia miesiąc wcześniej towarzyszyły niespełna połowie firm.
Od I edycji badania w maju, cały czas spadła liczba przedsiębiorców, którzy w wyniku pandemii zmuszeni są całkowicie zawieszać lub częściowo ograniczać działalność firmy. Wyniki III edycji badania pokazują, że w maju w takiej sytuacji było 37% ankietowanych. W czerwcu w podobnej sytuacji znalazło 27,1% przedsiębiorców, to o 10 pp. Obecnie Odsetek ten wynosi ponad 29%, przy czym firm, które musiały całkowicie zawiesić działalność jest zaledwie 3%. Pozostali w tej grupie to ci, którzy częściowo zawiśli produkcję, sprzedaż czy świadczenie usług.


Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław, spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,VI Wydział Gospodarczy;
KRS: 0000169851; NIP: 8951794707; kapitał założycielski: 4.000.000 zł, wpłacony w całości.